Gå till innehåll
Svenska
Dövidrottsförbundet
Svenska
Dövidrottsförbundet

Projektstöd IF Idrott 65+

Projektstöd IF från Svenska Dövidrottsförbundet för 65+ som gäller år 2024/2025: Målgruppen är personer 65+.

Förbundet har 160 000 kr för 2024/2025 att fördela till de föreningar som ansöker om stöd enligt de riktlinjer som anges nedan.

Projektstöd IF är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens 65+ verksamhet. Syftet är att utveckla verksamheten i IF och SF för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter. Målsättningen är att öka antalet personer 65+ som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet, antalet IF som bedriver idrottsverksamhet för 65+, antalet IF som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro.

Projektsumman som beviljas är normalt i storleksordningen 5 000–25 000 kronor.
Endast i undantagsfall beviljas högre projektsummor.

Svenska Dövidrottsförbundet har det övergripande ansvaret för denna form av projektstöd och strävar efter att skapa gynnsamma förutsättningar för föreningar att ansöka om stöd i enlighet med de angivna riktlinjerna. SDI:s förbundsstyrelse tar slutligt beslut angående de inkomna ansökningarna och tar hänsyn till att budgeten för 2024/2025 fördelas på ett rättvist sätt bland samtliga idrottsföreningar.

Det finns tre sökbara områden som er förening kan söka stöd inom:

  • Idrottsverksamhet för 65+ (öka antalet personer 65+ i föreningsledd idrottsverksamhet)
  • Antalet IF som bedriver idrottsverksamhet för 65+
  • Antalet IF som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro

I samband med de tre sökbara områdena har Svenska Dövidrottsförbundet beslutat om de prioriterade områdena som er förening kan ansöka om:

  • SDI vill att IF ska ha regelbundna verksamhet för personer 65+, målet är att behålla medlemmar och rekrytera nya medlemmar i åldersgruppen 65+. Det ska finnas möjlighet till gemensam motion/träning och social samvaro för denna målgrupp.

  • Samarbeta mellan IF om större arrangemang för 65+ några gånger i året. Regionala aktiviteter kan vara en möjlighet.

  • Ordna kurs i motion, hälsa, sömn och kosthåll. Det finns möjlighet att samarbeta med SDI och SDP (Sveriges Dövas Pensionärförbund) för att ordna kurs/informationsarbete.

Ansökningsperioden är öppen fram till 29 april 2024.
Det är önskvärt att ansökningar lämnas in så snart som möjligt.
Beslut kommer att fattas efter ansökningens slut 29 april.

Beslut om ansökningen och utbetalning av stöd kommer att hanteras av Svenska Dövidrottsförbundet.

Efter ansökningens slut får din förening normalt besked inom 14 dagar. Information angående beslutet kommer att skickas via e-post till de berörda föreningarna. Efter beskedet kommer eventuella utbetalningar att genomföras.

Fördelningen av Projektstöd IF för idrott 65+ görs genom en bedömning där samtliga inkomma ansökningar inför det aktuella beslutstillfället beaktas. Det innebär att en förening kan beviljas ett, flera eller inga bidrag.

Samtliga projekt ska innefatta en beskrivning, syfte, mål, genomförande, uppföljning samt en budget.

Ansökan: För att ansöka om Projektstöd IF för 65+, välj alternativet "Projektstöd IF idrott 65+ 2024/2025" på Idrottonline.

Återrapporten är öppen fram till 30 september 2025.
Återrapport: För att skicka in återrapporten används samma alternativ, "Projektstöd IF idrott 65+ 2024/2025" på Idrottonline.

VIKTIGT!
Återrapportering skall göras inom en månad efter avslutat ett projekt.
Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom en månad efter slutdatum får ej beviljas nya medel.
Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.

För frågor kring Projektstöd IF för 65+ från Svenska Dövidrottsförbundet, kontakta handläggare jannicke.kvitvaer@dovidrott.se

Besöksadress
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress
BOX 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@dovidrott.se

Bankgiro 366-2277

Swish 123 355 40 52

Leveransadress för paket
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Företagspaket och transporter till Idrottens Hus.