Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Här nedan återfinns Svenska Dövidrottsförbundets gällande stadgar i sin helhet.
Här finns också stadgarna i PDF-format 

 

1   KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1   § Ändamål
2   § Organisation
3   § Tillhörighet
4   § Beslutande organ
5   § Sammansättning av styrelse
6   § Firmateckning
7   § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
8   § Stadgetolkning
9   § Stadgeändring
10   § Skiljeklausul
11   § Upplösning av förbundet
 
2   KAP FÖRBUNDSSTÄMMA
1   § Tidpunkt och kallelse
2   § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsstämman
3   § Sammansättning och beslutförhet
4   § Rösträtt
5   § Ärenden vid förbundsstämman
6   § Valbarhet
7   § Extra förbundsstämma
8   § Beslut och omröstning
9   § Ikraftträdande
 
3   KAP VALBEREDNINGEN
1   § Sammansättning
2   § Åligganden
3   § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsstämma
 
4   KAP REVISORER
1   § Revisorer och revision
 
5   KAP REPRESENTANTSKAPET
1   § Ombud
2   § Kallelse
3   § Ärenden vid representantskapsmöte
 
6   KAP FÖRBUNDSSTYRELSEN
1   § Sammansättning
2   § Förbundsstyrelsens åligganden
3   § Kallelse beslutförhet och omröstning
4   § Prövningsrätt
5   § Överlåtelse av beslutanderätten
 
 7    Kap      DISCIPLINNÄMNDN
1             §            Sammansättning och uppgift
2             §            Beslut
3             §            Överklagande
 
8   KAP DÖVIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND (DDF)
1   § Distriktsindelning
2   § DDFs namn och verksamhetsområde
3   § DDF:s stadgar
4   § Revisorer och revision
 
9   KAP MEDLEMSKAP
1   § Medlemskap i förbundet
2   § Utträde samt uteslutning av förening
3   § Åligganden
4   § Föreningsmedlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
 
10   KAP TÄVLINGAR
1   § Tävlingsregler
2   § Mästerskapstävlingar
 

1 Kap Allmänna bestämmelser


1 § Ändamål

Svenska Dövidrottsförbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att främja och administrera dövidrotten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar. 

Förbundet har till uppgift 
-att på teckenspråkets grund skapa en värdefull fritidssysselsättning och gott kamratskap för ungdom och vuxna.
- att genom tävlings- och motionsidrott främja dövas och hörselskadades fysiska hälsa
- att genom samarbete med övriga organisationer och samhälleliga institutioner verka för idrottens spridning till så många döva och hörselskadade som möjligt
- att genom samarbete med idrottsrörelsen i övrigt verka för dövas och hörselskadades delaktighet i idrottsrörelsens gemenskap
- att leda och administrera dövidrotten i Sverige 
- att inom och utom landet företräda idrottsrörelsen för döva och hörselskadade.

Svenska Dövidrottsförbundet med Dövidrottsdistriktsförbund (DDF) och föreningar skall aktivt verka för en drogfri idrott.

2 § Organisation
Förbundet består av de föreningar som enligt 8 kap. 1 § erhållit medlemskap i förbundet. Förbundet har för sin regionala verksamhet Dövidrottsdistriktsförbund, DDF.

3 § Tillhörighet
Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) European Deaf Sport Organisation (EDSO) Nordisk-Baltiska Dövidrottsförbundet (NBDI) samt andra Internationella Dövidrottsförbund vars idrotter Svensk Dövidrott utövar.
 
Förbundet skall inom ramen för sitt medlemskap i nämnda organisationer i tillämpliga delar följa deras stadgar och övriga bestämmelser.
 
4 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsstämman, extra förbundsstämma, representantskapsmöte och förbundsstyrelsen.

 
5 § Sammansättning av styrelse
Förbundet, dess DDF och föreningar skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

 
Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå.
 
6 § Firmateckning
Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller, om förbundsstyrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
 
7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12 (kalenderåret) Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsstämma  t.o.m. nästa ord.  förbundsstämma.  


8 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsstämman. I brådskande fall får frågan avgöras av förbundsstyrelsen.
 
9 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 
10 § Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, DDF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.
 
11 § Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsstämma, hållna med minst ett års mellanrum.2 Kap Förbundsstämma1 § Tidpunkt och kallelse
Förbundsstämman, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj - juni månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundsstämma får dock inte hållas vid tidpunkt då Riksidrottsstämma pågår.

 
Kallelse till förbundsstämman skall utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i förbundets officiella tidskrift senast tre månader före mötet, dels genom brev till röstberättigade organisationer senast 3 månader före stämman.
 
Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner till förbundsstämman - vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande och, om motionen kommer från förening, av DDF-styrelsens yttrande - skall senast fyra veckor före mötet sändas till röstberättigade organisationer.
 
2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsstämman
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 november före det år förbundsstämma hålles.

 
Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening och DDF. Berört DDF skall beredas tillfälle att yttra sig över förslag från förening. Förslag skall föreläggas förbundsstämman med förbundsstyrelsens utlåtande.
 
3 § Sammansättning och beslutförhet
Förbundsstämma består av ombud för medlemsföreningarna samt ombud för varje DDF.
Röstlängd för förbundsstämman, upprättas av förbundsstyrelsen under mars månad det år sådant möte hålles. Röstlängden fastställes av förbundsstämman. Röstlängden gäller oförändrat till dess ny röstlängd fastställs.

Varje ombud med en röst vardera skall vara anmält i vederbörlig ordning av respektive DDF och dövidrottsföreningar. Ombud för dövidrottsförening skall vara medlem i till SDI ansluten förening. 
 
Ombud får inte företräda mer än föreningarna inom ett DDF och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.
 
Ombud skall medföra fullmakt från sin medlemsförening eller sitt DDF. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Fullmakt får ej överlåtas. 
 
4 § Rösträtt
Varje röstberättigad förening med giltigt medlemskap och DDF äger rätt att utse ett antal ombud som ska vara döva enligt nedanstående medlemstal. Hörande klubbar äger rätt att utse ombud enligt det antal döva aktiva medlemmar som finns i klubben. Vid representation med fler än ett ombud, ska bägge könen vara representerade med minst en tredjedel.


Förening:
001 - 100 medlemmar 1 ombud

101 - 200 medlemmar 2 ombud
201 - ….. medlemmar 3 ombud
 
DDF:
01 - 10 medlemsklubbar 1 ombud
11 - 15 medlemsklubbar 2 ombud
16 - 20 medlemsklubbar 3 ombud
21 medlemsklubbar och uppåt 4 ombud 
 
5 § Ärenden vid förbundsstämman
Förbundsstämmans förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Vid förbundsstämman skall följande ärenden förekomma:

 
1. fastställande av röstlängd för förbundsstämman på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av mötesordförande,
5. val av protokollsekreterare för mötet,
6. val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordförandena justera mötets protokoll,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret,
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret,
c) revisorernas berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning,
9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2 §,
10. behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod
samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet,
11. val av förbundsordförande för en tid av två år,
12. val av fyra styrelseledamöter för en tid av fyra år,
13. val av en revisor och dennes suppleant för en tid av två år,
14. val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
15. Fastställande av förbundets officiella kungörelseorgan,
 
Beslut av större ekonomisk betydelse får inte fattas om det inte finns med i kallelsen till mötet. 

6 § Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till förbundet ansluten förening.

 
Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.
 
Arbetstagare hos förbundet eller dess DDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.
 
7 § Extra förbundsstämma
Förbundsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra förbundsstämma.
 
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när en revisor eller 1/3 av förbundets röstberättigade föreningar med begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
 
När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra förbundsstämma skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra förbundsmöte skall tillställas röstberättigade organisationer senast
14 dagar före mötet.
 
Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
 
Vid extra förbundsstämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
 
Extra förbundsstämma får inte äga rum under tid då RF-stämma pågår.
 
8 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med enkel majoritet eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 9 § och 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
 
Val avgörs genom absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.
 
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 
Beslut bekräftas med klubbslag.
 
9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av förbundsmöte gäller från stämmans avslutande om inte annat bestäms.3 Kap Valberedningen1 § Sammansättning
Valberedningen, som bör vara sammansatt av båda könen, utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av förbundsstämman.

 
2 § Åligganden
Valberedningen skall senast sex månader före förbundsstämma tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsstämmans slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
 
Senast fyra månader före förbundsstämman skall valberedningen meddela röstberättigade organisationer vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
 
Valberedningen skall tillsammans med övriga stämmohandlingar som skickas ut till föreningarna och DDF delge röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.
 
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad denne i denna egenskap fått kännedom om.
 
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsstämman skall protokollet överlämnas till förbundskansliet för arkivering.
 
3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsstämma
Föreningar och DDF får senast 3 månader före förbundsstämman till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna.

 
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsstämman, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna. 
 
Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, skall skriftligen försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.


4 Kap Revisorer1 § Revisorer och revision
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av en auktoriserad godkänd revisor med revisorsexamen, en förtroendevald revisor och en förtroendevald revisorssuppleant.

 
Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar skall överlämnas till revisorerna senast 8 veckor före förbundsstämman. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fem veckor före förbundsstämman.5 Kap Representantskapet1 § Ombud
Representantskapet arrangeras året mellan förbundsstämmorna och är högsta beslutande organ efter dessa. Ett ombud per förening och ett ombud per DDF får delta på representantskapet.


Representantskapet består av döva ombud som är väl insatta i föreningens styrelse. 

2 § Kallelse
Representantskapet samlas i maj månad på plats och dagar som beslutas av förbundsstyrelsen.

Kallelse delges föreningarna genom annons i SDIs officiella tidskrift och genom skriftlig kallelse senast tre månader före representantskap. Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar delges föreningarna senast fyra veckor före representantskap.
 
3 § Ärenden vid representantskapsmöte
Vid representantskapet skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop av ombud
2. Fastställande av representantskapets behöriga utlysande
3. Val av
 a/ ordförande för mötet
 b/ sekreterare för mötet
 c/ protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera representantskapets  protokoll
4. Förbundsstyrelsens årsberättelse för det gångna verksamhetsåret
5. Revisorernas berättelse över förbundet
6. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det gångna verksamhetsåret.
7. Eventuellt fyllnadsval med suppleant
8. Behandling av frågor som av förbundsstyrelsen eller revisorer hänskjutits till representantskapet.
9. Avslutning6 Kap Förbundsstyrelsen1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som skall vara sammansatt av båda könen, utgörs av ordförande som ska vara döv samt övriga ledamöter valda av förbundsstämman.
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.
 
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.
 
2 § Förbundsstyrelsens åligganden
Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsstämma inte är samlat.

Förbundsstyrelsen åligger bl.a. att
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för dövidrottens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda denna idrott, tillvarata förbundets intressen
och härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område,
2. tillse att för förbundet gällande lagar iakttas samt övervaka efterlevnaden av RF:s, förbundets och internationella dövidrottsförbundets stadgar och av dessa organisationer utfärdade regler.
3. upprätta plan för antidopingarbetet och aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar,
4. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets verksamhet samt marknadsföra dövidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänheten,
5. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna,
6. avge vederbörliga rapporter och yttranden,
7. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan med ekonomisk plan
även som i övrigt utarbeta och bereda förslag att föreläggas förbundsstämman och tillse att av förbundsstämma fattat beslut verkställs så snart som möjligt, 
8. handha och ansvara för förbundets medel och material samt verka för att stärka förbundets ekonomi,
9. utse arrangör för förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i tävling eller uppvisning utomlands,
10. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser,
11. upprätta röstlängd för förbunds- , extra förbundsstämmor och DDF-möten att gälla för tiden 1/1 – 31/12 kalenderåret,
12. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli,
13. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som medlem i förbundet och om uteslutning av förening ur förbundet,
14. senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftlig uppgift om vilka föreningar som under kalenderåret erlagt sina medlemsavgifter till förbundet,
15. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar,
16. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden,
17. föra protokoll och sörja för förbundets bokföring, samt
18. handlägga löpande ärenden i övrigt.
 
3 § Kallelse beslutförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 
Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid e-post. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
 
4 § Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar.
Med stöd av 14 kap. 8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen riktlinjer för bestraffningsrätten i ärenden om förseelse begången vid förbundets mästerskapstävlingar, av förbundet anordnad tävling och internationell tävling samt vid kurser och läger utomlands.
 
5 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen kan delegera vissa beslut till utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

 
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.

7 Kap Disciplinnämnden

1 § Sammansättning och uppgift
Disciplinnämnden, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande och två till fyra övriga ledamöter, utövar prövningsrätt i dels bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och dels tävlingsbestraffningar enligt förbundets tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler. Detta innebär att nämnden är första instans. Nämnden utser vice ordförande inom sig.

2 § Beslut
Disciplinnämnden är beslutför när minst två ledamöter är närvarande. Vid omröstning ska, vid lika röstetal, ordförande ha utslagsröst. Disciplinnämnden är vidare överklagningsorgan beträffande bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och tävlingsbestraffningar som avgjorts av SDF. För att disciplinnämnden ska pröva SDF:s beslut om tillrättavisning, böter eller avstängning högst en månad samt tävlingsbestraffningar krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd avseende SDF:s beslut om tillrättavisning, böter eller avstängning högst en månad får meddelas endast om det är av vikt för rättstillämpningen att ärendet prövas av disciplinnämnden, eller om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning. När prövningstillstånd inte meddelas ska SDF:s beslut stå fast. En upplysning om detta ska tas in i disciplinnämndens beslut.

3 § Överklagande
Disciplinnämndens beslut får, inom två veckor från den dag disciplinnämndens beslut meddelats, överklagas hos förbundsstyrelsen.


8 Kap Dövidrottsdistriktsförbund (DDF)


1 § Distriktsindelning
För förbundets regionala verksamhet skall finnas Dövidrottsdistriktsförbund, DDF.
 
DDF skall enligt dessa stadgar och DDF:s stadgar arbeta i enlighet med förbundets ändamål enligt 1 kap 1 §.  
Förbundet fastställer DDF:s geografiska verksamhetsområde. 
 
2 § DDFs namn och verksamhetsområde

Dövidrott Västra

Verksamhetsområden: Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Värmlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län och Örebro län.

Dövidrott Östra
Verksamhetsområden: Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Östergötlands län.

Ändring av DDF:s geografiska område samt ändring av DDF:s namn beslutas av förbundsstämman.
 
Förening tillhör det DDF inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.
 
3 § DDF:s stadgar
DDF:s stadgar skall följa de av förbundsstämman fastslagna och av RS granskade normalstadgarna för DDF. Förbundsstyrelsen skall godkänna de av DDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för förbundsstyrelsen att påtala ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.

 
4 § Revisorer och revision
DDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en revisor. 


9 Kap Medlemskap


1 § Medlemskap i förbundet
Varje ideell svensk dövidrotts och skolidrottsförening, bestående enbart av fysiska personer, får efter skriftlig ansökan och genom beslut av förbundsstyrelsen upptas som giltig medlem i förbundet. Dessutom kan dövförening och idrottsförening för hörande med minst en döv aktiv medlem upptas som medlem om nedanstående villkor är uppfyllda:
 
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka skall upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening med tillägg för dövidrott.
2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av Svenska Dövidrottsförbundet.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och förbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till förbundet redan ansluten förening.
5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.
Lämnar förbundsstyrelsen förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.
 
2 § Utträde samt uteslutning av förening
Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter till förbundet, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.
 
Förening, som inte har betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde ur förbundet. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.
 
Utan att anmälan om utträde föreligger får förbundsstyrelsen utesluta förening om den - trots påminnelser - underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller förbundets stadgar.
 
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, förbundet eller DDF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.
 
Förening som inte aktivt verkar för en drogfri idrott får anses motarbeta förbundets intressen och kan komma att uteslutas ur förbundet.
 
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet.
 
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.
 
Förening som tidigare varit ansluten till förbundet och uteslutits skall, för att vinna återinträde, ha erlagt förfallen årsavgift.
 
3 § Åligganden
Förening skall
1. följa RF:s stadgar samt Svenska Dövidrottsförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga
bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
2. årligen betala medlemsavgift och inlämna årsrapport meddelat fastställt formulär före den 1 mars varje år
3. aktivt verka för en drogfri idrott,
4. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på begäran av RIN avge yttrande till nämnden,
5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll
vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning,
6. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt
7. på begäran av RS, förbundsstyrelsen eller vederbörande DDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 

4 § Föreningsmedlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
Föreningsmedlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
 
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller, om denna har så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, skall också förbundet ge sitt samtycke.
 
Är arrangören inte ansluten till Svenska Dövidrottsförbundet får medlemmen delta endast om förbundet har godkänt deltagandet. 10 Kap Tävlingar


1 § Tävlingsregler
Förbundets tävlingsverksamhet skall genomföras i enlighet med av förbundsstyrelsen fastställda tävlingsbestämmelser. 

 
2 § Mästerskapstävlingar
Rätt att delta i tävlingar som SM och JSM tillkommer svenska medborgare och medborgare som är folkbokförda i Sverige med ett svenskt personnummer. För övriga regler kring utländska medborgares medverkan i SM hänvisas till förbundets tävlingsbestämmelser
Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:31 Skribent: Förbundskansliet

 

 

Tecken inom idrott

 

Postadress:
Svenska Dövidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info